คณะวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.พงษ์พันธ์ พิณโท โดยสภามหาวิทยาลัยทักษิณมีมติแต่งตั้งเป็น ”ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ” ตั้งแต่วันที 18 กรกฎาคม 2565
อ่าน : 25

: 1 ปีที่แล้ว

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอแสดงความยินดีกับ

ดร.พงษ์พันธ์ พิณโท

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยสภามหาวิทยาลัยทักษิณ

ในการประชุมครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2565 

มีมติแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

ตั้งแต่วันที 18 กรกฎาคม 2565

โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี

#เรียนวิทย์ใกล้ชิดธรรมชาติ

#SciTSU

#คณะวิทยาศาสตร์ 

#SciConnect

#มหาวิทยาลัยทักษิณ

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002