แนะนำบทความวิจัย
อ่าน : 31

: 2 ปีที่แล้ว

📚แนะนำบทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
โดยนักวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

เรื่อง กลยุทธ์การกู้ระบบที่ไม่เสถียรของถังปฏิกรณ์ผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำทิ้งจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
(Strategies for recovery of imbalanced full-scale biogas reactor feeding with palm oil mill effluent)

โดย นันทรัตน์ วงศ์แฝด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพงศ์ โอทอง และคณะ

📜แหล่งอ้างอิง
🖊 Wongfaed, N., Kongjan, P., Suksong W., Prasertsan P., O-Thong S. 2021. Strategies for recovery of imbalanced full-scale biogas reactor feeding with palm oil mill effluent. PeerJ 9: e10592
🖊 https://doi.org/10.7717/peerj.10592

#SciTSU
#SciConnect
   
เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500