การเปิดเผยข้อมูล การให้บริการ (O15 – O18)

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

มี

ไม่มี

รายละเอียด/URL

คำอธิบาย

O15

คู่มือหรือมาตรฐาน

การให้บริการ

 

 

► แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน

► มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อยประกอบด้วย

(1) บริการหรือภารกิจใด

(2) กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร  เป็นต้น

/

 

คู่มือการบริหารและการให้บริการงานของสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
ขั้นตอนการให้บริการของสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
การให้บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์
ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนของนิสิต

 

คณะวิทยาศาสตร์มีแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานโดยยึดตามมาตรฐาน/คู่มือการให้บริการตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ก็มีการกำหนดขึ้นตอนการให้บริการสำหรับผู้มารับบริการของคณะวิทยาศาสตร์

O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

►  แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน
► สามารถจัดทำข้อมูลเป็นรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือ 6 เดือนที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของ พ.ศ. 2566

    สถิติการให้บริการวิชาการ สถิติการให้บริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์
O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

►  แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
► เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565

    ความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
⇒ ระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อการสอนของอาจารย์
 ความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต
 

O18

E–Service

►  แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ
► สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

/

 

ช่องทางสำหรับบุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการของคณะวิทยาศาสตร์
ระบบการให้บริการสารสนเทศของคณะ

⇒ ช่องทางออนไลน์สำหรับขอรับบริการวิชาการ
⇒ ช่องทางออนไลน์สำหรับการสมัครเรียน
⇒ ช่องทางการจองห้องเรียน/ห้องประชุม
ช่องทางออนไลน์สำหรับบุคคลภายนอกสืบค้นข้อมูลความเชี่ยวชาญของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เพื่อติดต่อขอรับคำปรึกษาทางวิชาการ

ช่องทางการติดต่อคณะวิทยาศาสตร์ออนไลน์ (ล่างสุดของหน้าเวปไซต์)

การเชื่อมโยงลิงค์จากสื่อออนไลน์ไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

ระบบสารสนเทศในการให้บริการต่อผู้รับบริการ ผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยระบบ MIS ของคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์หลักของคณะวิทยาศาสตร์