การป้องกันการทุจริต : การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ (O41)

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

มี

ไม่มี

รายละเอียด/URL

คำอธิบาย

O41

  การประเมินจริยธรรม     

  เจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

► แสดงรายงานการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง

 

► แสดงการกำหนดให้มีการนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ประกอบการพิจารณาในหลักเกณฑ์บริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง

 

► เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566

/

 

รายงานการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566