การนำเสนอสหกิจศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

: 6 เดือนที่แล้ว

👏 ภาพบรรยากาศการนำเสนอสหกิจศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566

เขียนโดย ทิพย์รัตน์ เหล่าเกียรติกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2514