คณะวิทยาศาสตร์ เปิดบ้านต้อนรับกองทัพอากาศ แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยด้านพลังงานเพื่อต่อยอดพัฒนากองทัพอากาศและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน

: 5 เดือนที่แล้ว

“คณะวิทยาศาสตร์” เปิดบ้านต้อนรับ “กองทัพอากาศ”

โดย “ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนกองทัพอากาศ” พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้

งานวิจัยด้านพลังงานเพื่อต่อยอดพัฒนากองทัพอากาศและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน

 

วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 เลา 9.00-11.00 น.

ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

 

คณะวิทยาศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.นพมาศ ปักเข็ม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร

อ.อาจารี นาโค รองคณบดีฝ่ายวิชาการและดิจิทัลองค์กร รศ.ดร.ศรชัย อินทะไชย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

ผศ.อานุช คีรีรัฐนิคม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและการประกอบการ

อ.ดร.อัคนี ผิวหอม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต สื่อสารองค์กรและกิจการสัมพันธ์

พร้อมนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่ รศ.ดร.จอมภพ แววศักดิ์

รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์ รศ.ดร.พนิตา ก้งซุ่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.จตุพร แก้วอ่อน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.รวมพร นิคม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประกันคุณภาพและสื่อสารองค์กร

และ ผศ.ดร.ชลทิศา สุขเกษม นักวิจัยจากคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก “ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนกองทัพอากาศ” กองทัพอากาศ

นำโดย เรืออากาศตรี เจษฎา สุขสัมฤทธิ์ นายทหารวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์และวัสดุ

แผนกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ กองวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ

และคณะ เข้ารับฟังการนำเสนองานวิจัยจากนักวิจัยด้านพลังงานชั้นแนวหน้าของมหาวิทยาลัยทักษิณ ถึง 5 ท่าน

พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อต่อยอดพัฒนากองทัพอากาศและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนต่อไป

 

ในวันเดียวกันนี้คณะศึกษาดูงานจาก “ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนกองทัพอากาศ” กองทัพอากาศ

ได้เข้าเยี่ยมชมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา ณ อาคารศูนย์วิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงอีกด้วย

.

#เรียนวิทย์ใกล้ชิดธรรมชาติ

#SciTSU

#คณะวิทยาศาสตร์

#SciNEXT

#TSUEnterToWin

#มหาวิทยาลัยทักษิณ

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002