กิจกรรมชุมนุมนักเรียนโครงการ วมว. - ม.ทักษิณ ประจำภาคเรียนที่ 1/2566

: 5 เดือนที่แล้ว

" Everything You need is already inside you, Get Started "
     
     โครงการ วมว. - ม.ทักษิณ ร่วมกับ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรมชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ประกอบไปด้วย 5 ชุมนุม
 
1. ชมรมทำอาหาร(Tasty Bliss)
2. ชมรม Netflix ฝึกภาษา
3. ชมรม Board Game สู่การแข่งขัน
4. ชมรม Cover Dance
5. ชมรมช่าง
 
     โดยเป็นกิจกรรมที่สถานศึกษาสนับสนุนให้นักเรียนรวมกลุ่ม จัดขึ้นตามความสนใจ ความถนัด ความสามารถของผู้เรียน เพื่อเติมเต็มศักยภาพของนักเรียนในด้านต่าง ๆ นอกเหนือบทเรียน
เขียนโดย ปาริชาติ รอดปาน

นักวิชาชีพ
  2601