คณะวิทยาศาสตร์ พร้อม CHECKLIST เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ และบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์

: 5 เดือนที่แล้ว

คณะวิทยาศาสตร์ พร้อม CHECKLIST

เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ และบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์

.

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 9.00-12.00 น.

ณ ณ ห้อง 1220 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

.

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อมูลในระบบ ESPReL Checklist

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ นำโดย  ผศ.ดร.นพมาศ ปักเข็ม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

รศ.ดร.ศรชัย อินทะไชย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

และนักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ทั้ง 2 วิทยาเขต

เข้าร่วมอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

.

การอบรมแนะนำการกรอกข้อมูลลง ESPReL Checklist ในครั้งนี้

มีวิทยากรผู้เชียวชาญการใช้งานระบบถึง 3 ท่านร่วมแลกเปลี่ยนดังนี้

- นางสาวมาณี  แก้วชนิด

นักวิทยาศาสตร์ ระดับชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าห้องปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

- นางสาวขวัญใจ  นิ่มดวง

นักวิชาการ

กลุ่มภารกิจศูนย์เครื่องมือวิจัยและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา

- นางสาวจุฑาทิพย์  ชูช่วย

นักวิทยาศาสตร์
กลุ่มภารกิจศูนย์เครื่องมือวิจัยและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์           

สถาบันวิจัยและพัฒนา   

.

ระบบ ESPReL Checklist เป็นระบบในการตรวจสอบความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ

และคณะวิทยาศาสตร์ได้มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายด้านความปลอดภัย

ห้องปฏิบัติการของคณะวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ให้สามารถใช้งาน ESPReL Checkelist ในการประเมินสภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

.

#เรียนวิทย์ใกล้ชิดธรรมชาติ

#SciTSU

#คณะวิทยาศาสตร์

#SciNEXT

#TSUEnterToWin

#มหาวิทยาลัยทักษิณ

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002