นิสิตใหม่ปีการศึกษา 2566 พบอาจารย์ที่ปรึกษา

: 5 เดือนที่แล้ว

🎉วันที่ 23 มิถุนายน 2566 ณ ห้อง SC1346 นิสิตใหม่ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ  

พบอาจารย์ที่ปรึกษา  แนะนำสาขาวิชาและบุคลากรของสาขาวิชา 

 

 

 

 

เขียนโดย ทิพย์รัตน์ เหล่าเกียรติกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2514