คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมยกระดับเกษตรกร จัดอบรม“การเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานน้ำผึ้งชันโรง”

: 5 เดือนที่แล้ว

คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมยกระดับเกษตรกรจัดอบรมการเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานน้ำผึ้งชันโรง

ภายใต้โครงการวิจัยการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์จากชันโรงและ การจัดทํามาตรฐานสินค้าจากผึงชันโรงโดยใช้เกณฑ์ด้านจุลชีววิทยาและสารพิษตกค้าง

.

โดยมหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดย รศ.ดร.สมัคร  แก้วสุกแสง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ และผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดพัทลุง คณะวิทยาศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.นพมาศ ปักเข็ม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากร และมีเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งชันโรง ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของรัฐให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้กว่า 100 คน

.

โดยการอบรมการเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานน้ำผึ้งชันโรงอยู่ภายใต้โครงการวิจัยการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์จากชันโรงและ การจัดทํามาตรฐานสินค้าจากผึงชันโรงโดยใช้เกณฑ์ด้านจุลชีววิทยาและสารพิษตกค้างโดยการสนับสนุนจาก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) และภายใต้ความร่วมมือกับสถาบัน หน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม อาทิ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นต้น โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือของนักวิจัยจาก 4 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งคณะผู้วิจัยมีความมุ่งมั่นในการทำวิจัยและมุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านจุลชีววิทยา สารปนเปื้อนและสารพิษตกค้างในน้ำชันโรงสู่เกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมยกระดับความปลอดภัยทางอาหารของน้ำผึ้งชันโรง และผลักดันให้มีการนำผลที่ได้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

.

#การเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานน้ำผึ้งชันโรง

#ผึ้งชันโรง

#เรียนวิทย์ใกล้ชิดธรรมชาติ

#SciTSU

#คณะวิทยาศาสตร์

#SciNEXT

#TSUEnterToWin

#มหาวิทยาลัยทักษิณ

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002