โครงการประชุมบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

: 5 เดือนที่แล้ว

โครงการประชุมบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2566 ณ ซีซี รีสอร์ต ปากบารา อ.ละงู จ.สตูล
 
 
โครงการ วมว. - ม.ทักษิณ ได้เข้าร่วมโครงการประชุมบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2566 ณ ซีซี รีสอร์ต ปากบารา อ.ละงู จ.สตูล
ซึ่งเป็นการประชุมวางแผนยุทธศาสตร์นำไปสู่แผนปฏิบัติงานประจำปีและยกระดับห้องเรียนวิทยาศาสตร์ประจำโครงการ วมว. - ม.ทักษิณ สู่ระดับสากล
พร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร์ฯ และเป็นการเพิ่มศักยภาพกำลังคนอย่างมีระบบเพื่อให้มีคุณค่า
มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
.
เขียนโดย ปาริชาติ รอดปาน

นักวิชาชีพ
  2601