คณะวิทยาศาสตร์ จัดอบรมเพิ่มศักยภาพผู้ดูแลเว็บไซด์ เพื่อให้ตัวแทนของกลุ่มงานและสาขาวิชา ที่มีหน้าที่ดูแลระบบเรียนรู้วิธีการ บริหารจัดการข้อมูล และใช้งานเว็บไซด์คณะวิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ

: 5 เดือนที่แล้ว

 

คณะวิทยาศาสตร์ จัดอบรมเพิ่มศักยภาพผู้ดูแลเว็บไซด์

เพื่อให้ตัวแทนของกลุ่มงานและสาขาวิชา ที่มีหน้าที่ดูแลระบบเรียนรู้วิธีการ

บริหารจัดการข้อมูล และใช้งานเว็บไซด์คณะวิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ

.

เมื่อวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00-16.00 น.

ณ ห้อง 1220 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

.

คณะวิทยาศาสตร์ จัดอบรม ”ระบบจัดการเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์”

ตามที่ฝ่ายสารสนเทศของคณะวิทยาศาสตร์ ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเว็บไซต์ของ

คณะวิทยาศาสตร์ในรูปแบบใหม่มาช่วงระยะเวลา

หนึ่งแล้ว ซึ่งในเบื้องต้นได้แต่งตั้งตัวแทนของกลุ่มงาน

สำนักงานและสาขาวิชา ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบ

(Admin) ในการ Update ข้อมูลบนเว็บไซต์เพื่อให้เว็บไซต์มีความเป็นปัจจุบัน

และบริหารจัดการข้อมูลเว็บไซด์คณะวิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ

.

โดยกิจกรรมดังกล่าวมีทั้งผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.นพมาศ ปักเข็ม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

อ.อาจารี นาโค รองคณบดีฝ่ายวิชาการและดิจิทัลองค์กร คณาจารย์

และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคในการดูแล และพัฒนาเว็บไซด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

.

#เรียนวิทย์ใกล้ชิดธรรมชาติ

#SciTSU

#คณะวิทยาศาสตร์

#SciNEXT

#TSUEnterToWin

#มหาวิทยาลัยทักษิณ

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002