พบปะนิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาฟิสิกส์วัสดุและนาโนเทคโนโลยี

: 5 เดือนที่แล้ว

ทางคณะวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมพบปะนิสิตใหม่ในแต่ละสาขา โดยทางสาขาวิชาฟิสิกส์ได้จัดกิจกรรมพบปะนนิสิตสาขาวิชาฟิสิกส์วัสดุและนาโนเทคโนโลยีที่ห้อง SC1304 โดยมีอาจารย์ บุคลากรและนิสิตรุ่นพี่ในสาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

เขียนโดย ธีรเดช ใหญ่บก

นักวิชาชีพ
  2410