ประชุมผู้ปกครองและนิสิตใหม่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2566

: 5 เดือนที่แล้ว

🎉วันที่ 19 มิถุนายน 2566 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประชุมผู้ปกครองและนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 🎉
โดยมีประธานสาขาวิชา ประธานหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการและบุคลากรในสาขาวิชา ให้การต้อนรับผู้ปกครองและนิสิตใหม่ ณ ห้อง MF1220
เขียนโดย ทิพย์รัตน์ เหล่าเกียรติกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2514